************* شرکت اهورا شمس طناب *************

شماره ثبت 565399

مجری خدمات راپل و نمای ساختمان ها توسط دسترسی طناب

کلیه خدمات فنی و مهندسی در ارتفاع استفاده از هرگونه تجهیزات در ارتفاع

09127361322
021-55107201

کد پستی: 1891944544

تهران، نازی آباد، خیابان بهمنیار، کوچه بیستم، پلاک 46